KNIHY ŽIVOTA

Psychoterapie s pomocí koní a lidí:

Linda Kohanov je spisovatelka, psychoterapeutka, lektorka, cvičitelka jezdectví a trenérka koní, která se specializuje na psychoterapii lidí a koní za asistence koní a lidí. Když přestala s koňmi zacházet jako s nižšími bytostmi, její pohled na život se docela změnil. Vyvinula metodu zbavení se např. stresu a uzdravování lidí a koní pomocí intuice koní a lidí. Koně mohou zrcadlit v pacientovi probuzení tak, že přijdou společně s koněm, pacientem a terapeutem na to, co tento stres nebo nevhodné chování, myšlení a jednání způsobilo. Zatížení stresem ve světě je cca 70 % lidí a 90% koní. Po uvědomění si tohoto stresu, opravení chyb a už dále nepřijímat chybné programy, je člověk uzdravený. Linda Kohanov napsala řadu knížek o tomto zajímavém a pozitivním tématu.
Např. tyto knihy: TAO KONĚ a S KONĚM MEZI SVĚTY – viz níže.

OBRAZEK_TAO_KONE.ANDELSKE-LECENI.CZ

OBRAZEK_S_KONEM_MEZI_SVETY.ANDELSKE-LECENI.CZ

Mé sdělení k léčení a vyléčení pomocí koně:
Vibrace člověka se přenášejí na koně. Co to znamená, lidé pohybující se a pracující u koní, kteří jsou zařazeni v hipoterapii, psychoterapii pomocí koní apod., jako zaměstnanci, musí dle mého názoru splňovat určité hodnoty dle stavu v jakém se nachází, to znamená svého vibračního stavu. Dnešní stav je v této oblasti takový, že převážně tito lidé, kteří pracují v tomto oboru, nejsou v tomto atributu na takové úrovni, aby výše uvedené léčení bylo ve výsledku na dostačující úrovni. Problém je ten, že drtivá většina lidí tento stav člověka (pozitivnost, morální hodnoty a jiné pozitivní atributy) neumí zhodnotit a navrhnout takového člověka do uvedené pozice s práci na hipoterapii apod. Kdyby tomu tak bylo, tak se léčebné výsledky pomocí koní všeobecně zlepší až o cca 8 krát více oproti dnešnímu stavu. Ano, takový je propastný rozdíl, takže je dobré mít takového člověka k posouzení, jak kdo je na tom, aby tuto práci mohl co nejefektivněji vykonávat. Další problém je ten že stresované koně postupně vyléčí pouze svojí energií lidé, kteří jsou na tom vibračně dobře, prostě jim neubližují a dají jim všemožnou péči, ale hlavně je nezaplavují špatnou energií. Toto vše já dokážu stanovit, a proto mohu ohodnotit stav lidí i koní, jestli je to potřeba.


Viktor Schauberger je hornorakouský lesník,vynálezce a vodohospodář :

big_ziva-voda-objevy-a-vynalezy-viktora-216929


Viktor Schauberger (1885–1958), hornorakouský lesník, vodohospodář, vynálezce a filosof, který již ve dvacátých letech minulého století začal varovat před současnou ekologickou krizí, o níž se předpokládá, že má jen velmi málo možností řešení. Svými plavebními zařízeními a poznatky o síle vody ohromil odborný svět své doby. Není divu, že se o něj zajímali Adolf Hitler i americká tajná služba. Za použití nového, dosud nepublikovaného materiálu ze Schaubergerova archivu přepracoval Olof Alexandersson své dílo a podstatně ho rozšířil. Podrobně popisuje funkci Schaubergerových vynálezů, jeho převratné poznatky i podstatné milníky vynálezcova života. Schaubergerova varování před ničením přírody jsou dnes aktuálnější než kdykoli dříve.

Ukázka z knihy ŽIVÁ VODA:
Co všechno by se dalo říci o lese a jeho životě! Mým úkolem je však bohužel psát o jeho umírání. Na strašlivé chyby nechť jsou upozorněni ti, kdo jsou s to lesu zmírajícímu pod rukama přírodě odcizených lidí možná v poslední hodince pomoci.
Když zemře člověk, vyzvánějí zvony. Když umře les a s ním zahyne celý národ, nehne nikdo ani prstem.
Každému zhynutí nějakého národa předcházelo, jak známo, uhynutí lesa.
Potrvá to možná celá staletí, než se les opět zotaví …
Široká masa stojí před tímto pomalu probíhajícím úpadkem jakosti bez pochopení. Všude ještě vidí les a nechává se mást statistikami, které dokazují, že dne roste na hektaru více běžných metrů dobrého dříví než dříve.
Že však v důsledku tohoto opatření děsivě klesá jakost takto pěstovaných lesních porostů, to se nám pokoušejí zamlčet a zastřít.


Znojemská rotunda a Velká Morava:

Znojemska_rotunda_1

             Bitva o znojemskou rotundu – viz odkaz

Amatérský moravský badatel Jaroslav Zástěra napsal vzácnou knihu, jsou to naše kořeny, jestliže se k těmto kořenům nebudeme obracet a chránit je, tak se můžeme jako národ i sami zahubit. Je to náš původ. Dnes je doba (r.2017), kde bychom jasně měli říci, že nejsme žádní muslimové, Germáni apod., ale Slované. Pocházíme z předků, kteří žili překrásným duchovním životem, tento naplněný život si už mnoho dnešních lidí nedovede ani představit. Važme si toho, že se nám zjevila pravda, hlavně dnes ji více a více potřebujeme.
Jaroslav Zástěra Přišel na to, že muž s pluhem není Přemysl Oráč ale Sámo, který zakládá Znojmo. Kaple je podle něj už z 9. století, je v ní pohřben Metoděj a několik velkomoravských panovníků a na freskách, které vznikly ve dvou etapách, jsou znázorněni Mojmírovci – panovníci Velkomoravské říše a pak jejich přímí genetičtí pokračovatelé Přemyslovci. Postavy donátorů jsou velkomoravský Rastislav a kněžna Libuše. Výmalba rotundy je podle Zástěry důkazem toho, že přemyslovský stát je přímý pokračovatelem Velkomoravské říše a že křesťanství bylo do Čech přeneseno z Velké Moravy.
Přední „Historici“ např. medievista Dušan Třeštík, historička Barbara Krzemienska a historička umění Anežka Merhautová Zástěrova tvrzení vyvrátili.
Jak je vidět, nemusí být člověk vzdělaný historik a strčí do kapsy, jako amatérský badatel, „historiky, kteří se nechtějí vzdát léta naučených pouček a brání si to své.
Další důkaz, který Jaroslavu Zástěrovi dává za pravdu, je sdělení číslo 665 z knihy II. ROZHOVORY S POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU přijaté dne 15.6.1999 a uvedeno na www.nas-sen.cz
Uvádím pouze část tohoto sdělení:
Malby ve Znojemské rotundě a Sámo.
Ptá se Ivo A. Benda. Odpovídají druidové dějin. Otázky nejsou uvedeny. Viz fotografie obrazové příloze knihy.
„Přemysl oráč neexistoval. Na malbě za pluhem je Sámo jako obchodník, který odložil mošnu a střevíce, a r. 627 vytýčil obrysy hradu v prostoru „velkomoravského hradiště sv. Hypolita“ (dnešní název prostoru jen 300 m od znojemské rotundy – pozn. zpracovatele). Do té doby tam bylo jen obyčejné sídlo lidí – Slovanů. Hrad neměl žádný název, písmo zde nebylo, nepoužívali jméno Znojm ! (Cyril a Metoděj přišel s písmem až o 200 let později). Sámo založil „Sámovu říši“ (dnešní název – pozn. zpracovatele), která zaujímala postupně prostor za hranicemi Římské a Francké říše, tedy Moravu, Slovensko, část Maďarska. Na jih byly hrady Římské říše. Na sever nebyly žádné hrady (Morava, východní Čechy). V oblasti dnešní Prahy a severních Čech byla hradiska a sídla Keltů. Na jih od Prahy v prostoru Čech nebyly žádné hrady. V oblasti Mikulčic – Kopčany také nic nebylo, tam vzniklo sídlo až o 200 let později, v letech století 800 a dále. Jmenovalo se Wogastisburg. Římané měli hranici říše zde, severněji toto území pro ně nebylo vůbec atraktivní. Byl zde původní souvislý les nedotčený lidmi, ale hlavně zde bylo tehdy mnohem chladnější klima, byly zde dlouhé zimy. Pěstování obilovin, ovoce a zeleniny zde bylo velmi obtížné. Bylo zde pouze bohatství lesní zvěře.
Sámo pocházel z početné rodiny, nebyl prvorozený, a tak brzy musel opustit svůj domov, narodil se v prostoru území dnešní Belgie. Byl obchodníkem – tulákem po celé Evropě. Neustále cestoval.
Rotunda byla postavena v letech 900 – 901, stavěla se 1 rok.


Poslové úsvitu

DALŠÍ KNIHY ŽIVOTA BUDU POSTUPNĚ DOPLŇOVAT