MILUJTE SE, MĚJTE SE RÁDI A POMÁHEJTE SI

 


 

MOTLITBA O LÁSCE VZTAZÍCH A PŘÁTELSTVÍ

Prvotní Stvořiteli všeho a všech , pomáhej nám přijímat sami sebe ta­kové, jací jsme. Pomáhej nám přijímat naši vlastní mysl takovou, jaká je, se všemi našimi emocemi, našimi sny a nadějemi. Pomáhej nám přijímat naše tělo takové, jaké je, se vší jeho krásou a dokonalostí. Kéž je naše láska tak silná, že už nikdy nebudeme odmítat sami sebe a nebudeme sabotovat své štěstí, svobodu a lásku.

Kéž jsou na lásce založeny všechny naše akce a reak­ce, všechny naše myšlenky a všechny naše emoce. Pomáhej nám posilovat naši lásku ke všem, k sobě a ke všemu, abychom mohli změnit strach a drama svého života v lásku a ra­dost. Kéž je naše láska tak silná, aby nám pomohla zbavit se všech lží, které nám říkají, že nejsme dost dob­ří, dost silní a dost inteligentní. Kéž je naše láska tak silná, že už nikdy nebudeme mít potřebu žít podle ná­zorů druhých lidí. Kéž věříme sami sobě, abychom byli schopni činit rozhodnutí, která činit musíme. Budeme-li milovat všechny, sami sebe a všechno, nebudeme se vyhýbat žádné zodpo­vědnosti a budeme schopni vyřešit všechny problémy. Kéž děláme všechno s pomocí lásky.

srdce zářící-děvče

Pomáhej nám milovat, abychom už nikdy sami sobě neškodili. Všichni můžeme být sami sebou a nemusíme předstírat, že jsme něčím jiným jen proto, aby nás druzí lidé přijímali. Už nepotřebujeme, aby nám druzí říkali, jak jsme dobří, protože víme, čím jsme. Kéž se radujeme z toho, co vidíme, když se díváme do zr­cadla. Kéž máme na tváři velký úsměv, který zvyšuje na­ši vnitřní i vnější krásu. Pomáhej nám cítit tak intenzivní lásku, ke všem, k sobě a ke všemu, abychom měli vnitřní radost.

Pomáhej nám milovat se bez odsuzování, neboť když se odsuzujeme, trpíme pocitem viny, máme potřebu tres­tat a neuvědomujeme si tvou lásku. Posiluj naši vůli, abychom byli schopni odpouštět sami sobě. Očisti naši mysl od emočního jedu, abychom mohli žít v dokonalém míru a lásce.

Kéž je naše láska ke všem, k sobě a ke všemu, silou, která změní náš život. Kéž naše láska změní všechny naše vztahy počínaje vzta­hem, který máme sami k sobě. Osvoboď nás od všech konfliktů s druhými. Kéž jsme šťastní a odpouštíme svým bližním všechny křivdy, které cítíme ve své mysli. Po­máhej nám milovat se tak, abychom byli schopni odpus­tit každému, kdo nám v životě ublížil.

Prvotní Stvořiteli všeho a všech, dej nám odvahu milovat své příbuzné a přátele bez­podmínečně. Pomáhej nám vytvářet nové komunikační kanály v našich vztazích, abychom neměli potřebu ovlá­dat jeden druhého. Pomáhej nám spolupracovat jako je­den tým.

Kéž jsou naše vztahy s příbuznými a přáteli založeny na vzájemné úctě a radosti, abychom se zbavili potřeby říkat jim, jak se mají chovat a co si mají myslit. Kéž jsou naše romantické vztahy těmi nejkrásnějšími vztahy; kéž máme radost, kdykoli jsme s partnerem. Pomáhej nám přijímat druhé lidi takové, jací jsou, aniž je posuzujeme, neboť když je odmítáme, odmítáme sami sebe. Když od­mítáme sebe, odmítáme tebe.

Dnes je nový začátek. Pomoz nám začít nový život, posiluj naši lásku ke všem, k sobě a ke všemu. Pomáhej nám užívat si života, ra­dovat se z našich vztahů a nebát se milovat. Otevři naše srdce lásce, na kterou máme všichni právo. Pomoz nám stát se Mistry vděčnosti, štědrosti a lásky, abychom se mohli radovat ze všeho, co jsi stvořil. Amen.

 

PODOBENSTVÍ O NEJŠŤASTNĚJŠÍM A NEJBOHADŠÍM ČLOVĚKU

„V jedné vesnici žil Člověk. Lišil se od ostatních tím, že ačkoli žil v chudobě, žil s radostí, vždy nezištně pomáhal druhým, jak jen mohl: někde slovem, někde činem. Proslýchalo se, že když zůstává sám, blahořečí Boha, upřímně mu děkuje za to, že ho obdařil svými bohatými dary. Tyto řeči se dostaly až k proslulému veleknězi. I rozhodl se kněz navštívit tohoto Člověka, aby u něho vyzvěděl, za jaké bohaté dary Boha chválí. Kněz přišel do ubohé chýše, kde žil tento chudák, a říká: „Přeji ti dobrý den!“ Člověk mu s úsměvem odpověděl: „Já už si ani nepamatuju, aby pro mne den nebyl dobrý.“ Velekněz se takové odpovědi podivil, vždyť nikdo před ním mu ještě takto neodpověděl. I rozhodl se říci pozdrav jinak: „Prostě ti přeji, aby ti dal Bůh štěstí.“ Člověk se také podivil a řekl: „Ani nešťastný jsem nikdy nebyl.“ Velekněz si pomyslel, že chudák jednoduše nezná dobré způsoby, jak vést světský rozhovor, a řekl: „Proč něco takového říkáš?! Já ti prostě přeji, abys byl v životě úspěšný.“ Člověk se ještě více podivil a upřímně odpověděl: „Já jsem nebyl nešťastný, dobrý člověče.“ Velekněz pochopil, že tento chudák nepoznal jeho proslulou osobu a rozhodl se přejít k věci: „Dobře, tak já ti přeji to, co si ty sám přeješ…“ „Co si sám přeji?!“ rozesmál se člověk. „Ale já nic nepotřebuji. Mám všechno, co si přeji.“ „Jak že?!“ užasl tentokrát velekněz. „Vždyť žiješ v bídě! I bohatí lidé toho mnoho potřebují a mnohé si přejí, a chudáci tím spíš mají potřebu.“

Člověk řekl: „Tito lidé jsou nešťastní, protože hledají štěstí pozemské a žijí ve strachu, že přijdou o iluze a budou nešťastní. Nešťastný je ten, kdo své štěstí hledá v iluzích tohoto světa. Vždyť tady je pouze jedno opravdové štěstí – být pevně spojen s Bohem a žít Jeho vůlí. Já nehledám dočasné štěstí, protože za to, co mám, co je mi v životě Bohem dáno, za to jsem vděčný. Všechno přijímám s radostí: i to co lidé nazývají trápením, i to, co lidé nazývají neštěstím. Jsem Mu vděčný za to, že mne obdařil bohatými dary.“ Velekněz se usmál: „Ale Bůh ti nic nedal, to znamená, že Mu děkuješ pokrytecky.“ Člověk odpověděl: „Bůh mě vidí, vidí všechna má pokušení a všechny mé možnosti. Vždy mi dává to, co mne činí duchovně dokonalým.“ Velekněz se zeptal: „A pro co žiješ?“ Člověk odpověděl: „Mou starostí každý den je to, abych byl pevně spojen s Bohem a žil podle Jeho vůle, aby byl můj život dokonale sjednocený a byl v souladu s Boží vůlí. Tak plyne můj den. A každou noc, když se ukládám ke spánku, odcházím k Bohu. „A kde jsi Boha našel?“ „Tam, kde jsem našel Pravdu, když jsem jako šaty zanechal všechno pozemské na břehu svých pochybností a vešel jsem do Jeho vod Osvícení v čistotě svých úmyslů a dobrého Svědomí.“ Velekněz zapochyboval, neboť se ještě nikdy nesetkal s takovým chudákem, který by pronášel taková slova.

„Řekni, takto hovoříš ze svého přesvědčení? Budeš takto smýšlet i tehdy, pokud by Bůh poslal tvou Duši do pekla?“ Člověk pokrčil rameny a odpověděl: „Každý den se držím Boha celým svým nerozlučným objetím mé Duše. Moje upřímná Láska k Němu je nekonečná. Moje objetí je natolik pevné a Láska k Němu natolik bezmezná, že ať by mne Bůh poslal kamkoli, byl by tam i On se mnou. A pokud je On se mnou, čeho bych se měl bát? Život je pro mne tam, kde je On. Mé Duši by bylo milejší být mimo Nebe a s Ním, než být v Nebi a bez Něho.“ „Kdo jsi?“ zeptal se údivem a úlekem velekněz. „Ať už jsem kdokoli, jsem spokojen se svým životem. A opravdu bych ho nevyměnil za život a bohatství všech pozemských vládců. Každý člověk, který umí ovládat sám sebe, vládnout svým myšlenkám a který žije v pevném objetí Lásky k Bohu, je nejbohatší a nejšťastnější člověk na tomto světě.“ „Řekni mi, chudáku, kdo tě naučil takové Moudrosti?“ „Mám jediného učitele a tím je Bůh. Každý den svého života se na tomto světě snažím činit dobro, modlím se, přebývám v blahých myšlenkách. Přitom se ale vždy starám o jediné, abych byl pevně spojen s Bohem a Jeho bezbřehou Láskou ke mně. Pouze spojení s Bohem mne činí duchovně dokonalým. A život v Lásce Boží mne učí všemu.“

Zdroj: ukázka z knihy – ANASTASIA NOVYCH – AllatRa (Nakladatelství AllatRa, Kyjev, Ukrajina)


 

Jedna z technik k očisťování, který používá Dr. Hew Len (viz: hooponopono.org):

„Miluji tě.“
„Omlouvám se.“
„Prosím, odpusť mi.“
„Děkuji ti.“

Lidé však velmi často moc neradi pouští, čeho se zmocnili. Brání pýcha, brání rozum. Havajci mají pro to zvláštní výraz Kakai Paa. Znamená to intelektuální zácpa.

 


 

NEZTRAŤTE NA CESTĚ SRDCE. NEŘIĎTE SE JINÝMI LIDMI ! Ale SRDCEM ČISTÝM OTEVŘENÝM, vyciťováním a láskou svou odhalíte všechny chytráky a podvodníky.

Zdroj: www.co-jist.cz – soubor DRUHY LIDSKÉ STRAVY:
Malá část z přednášky : ZA BRANOU MATRIXU aneb CESTA KE SVOBODĚ:
Je třeba se neustále učit, i ve spánku. Jsou sny, ze kterých lze čerpat vědění. Sny lze mít vědomé. Jsou to obrazy Ducha. Ale je třeba rozlišovat sny, které jsou jen výplod mozku na základě vnějších vlivů (TV, film, video,…). Např. jednou sledovaná televize ovlivní na šest dní hlas našeho srdce, naše sny. Civilizace kontaminuje naše Vědomí i podvědomí.Příroda čistí a pomáhá.
Přednášející: „Viking“ Zapsal: Sv. Jiří