ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ ČESKA r.2013:

 

Rok 2013 – ovzduší v Česku se zlepšuje jen pomalu.
Dýchání nejvíce zatěžuje polétavý prach, benzo[a]pyren a přízemní ozon.
U polétavého prachu PM10 byl v roce 2013  překročen limit na území, kde žije 15,9 % obyvatel republiky. U částic PM2,5 bylo podle meteorologů zasaženo nadlimitním množstvím 9,6 % obyvatel.

Roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu překročily imisní limit na 17,4 % území České republiky, kde žije 54,5 % obyvatel. Část území i obyvatel České republiky byla v roce 2013 vystavena i nadlimitním koncentracím přízemního ozonu (25,6 % území a 8,2 % obyvatel),“ uvádí zpráva.

Benzo[a]pyren vzniká při nedokonalém spalování při teplotách 300 až 600 °C. Zdrojem je napříkald uhelný dehet nebo výfukové plyny. Je toxický a karcinogení, dráždí oči či průdušky.

Zdroj:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html

penzopyren-2013